HMDCDR

RAZGOVOR – dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

Na tragu istine o Domovinskom ratu

“S obzirom na obrambeni i oslobodilački karakter Domovinskoga rata smatram da Hrvatska ima najviše razloga da se razdoblje između 1989. i 1995. prikaže što objektivnije”, istaknuo je doc.dr.sc. Ante Nazor, poručivši: “Zato je vrlo važno da se gradivo iz tog razdoblja preda Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskoga rata, te da se na taj način istina o njegovim herojima i žrtvama sačuva za budućnost”

opširnije…

Centar se osniva kao javna znanstvena ustanova – specijalizirani arhiv i od interesa je za Republiku Hrvatsku.
Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.
Naziv ustanove glasi: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. Sjedište Centra je u Zagrebu.
Za svoje obveze Centar odgovara cjelokupnom imovinom. Osnivač centra solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Djelatnost Centra

U obavljanju svoje djelatnosti Centar osobito:
– prikuplja, objedinjuje, sređuje i zaštićuje svu dokumentaciju i sve podatke nastale u Domovinskom ratu i vezane uz rat,
– prikuplja, sređuje, klasificira i obrađuje registraturno i arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu i vezano uz rat, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima,
– stručno i znanstveno obrađuje, analizira i vrednuje podatke, dokumentaciju i gradivo vezano uz Domovinski rat,
– objavljuje publikacije i druga djela nastala na temelju svoje djelatnosti,
– objavljuje registraturno i arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu,
– daje podatke, izvatke iz dokumenata i ovjerovljene prijepise na zahtjev korisnika, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima,
– organizira stručna i znanstvena predavanja i izložbe te znanstvene skupove i druge oblike
istraživanja istine o Domovinskom ratu i upoznavanja javnosti u zemlji i svijetu s utvrđenim
činjenicama vezanim uz Domovinski rat,
– surađuje s arhivima, muzejima i drugim pravnim osobama radi unaprjeđenja svoje djelatnosti.

Centar se u svom radu koristi suvremenim metodama zaštite i sigurnosnih mjera trajnog čuvanja
prikupljenog gradiva, razvija i održava informacijski sustav te objavljuje dokumente vezane uz Domovinski rat.

Djelatnost Centra pobliže se uređuje njegovim statutom, u skladu s odredbama ovoga Zakona, Zakona o ustanovama, te posebnim propisima kojima se uređuje arhivska, muzejska i znanstvena djelatnost.

About Center:

The Croatian Memorial-Documentation Center has been founded by the Government of the Republic of Croatia. The Center is a public scientific institution and a specialized archive and it is of great interest to the Republic of Croatia.

Activities:

The Center collects, arranges and protects all documentation and all data from and related to the Homeland War.
The Center collects and arranges records and archives originated from and related to the Homeland War.
The Center analyses and appraises, professionally and scientifically, data, documentation and archives related to the Homeland War.
The Center publishes books and other works based on its activities.

JAVNA NABAVA

Sprječavanje sukoba interesa:

U smislu odredbi članaka 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, Marulićev trg 21, OIB 57527561125, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

 1. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, Frankopanska 26
 2.  Cista Provo d.o.o., Split, Makarska ulica 3
 3. Moje čarobne misli d.o.o., Zagreb, Radnički dol 8
 4. ACT F4, Zagreb, Radnički dol 8
 5. Društvo za Hrvatsku povjesnicu, Zagreb, Opatička 10
 6. Udruga 1914-1918, Zagreb, Opatička 10
 7. Pekinška patka j.d.o.o., Zagreb, Slavonska 11

I. PLAN NABAVE I FINANCIJSKI PLAN

.

1.2013.

Plan nabave 2013.
Plan nabave Financijski plan 2013 usvojen 22 08 2012
Plan nabave Financijski plan 2013 izmjena I od 15 02 2013
Plan nabave Financijski plan 2013 rebalans I od 06 03 2013
Plan nabave Financijski plan 2013 izmjena II od 28 03 2013
Plan nabave Financijski plan 2013 rebalans II od 31 03 2013
Plan nabave Financijski plan 2013 izmjena III od 23 05 2013
Plan nabave Financijski plan 2013 rebalans III od 30 06 2013
Plan nabave Financijski plan 2013 rebalans IV od 30 09 2013
Plan nabave Financijski plan 2013 rebalans V od 31 12 2013

2.2014.

Plan nabave 2014.
Plan nabave Financijski plan 2014 od 05 10 2013
Plan nabave Financijski plan 2014 izmjena I od 28 01 2014
Plan nabave Financijski plan 2014 rebalans I od 25 02 2014 prijedlog raspodjele rezultata 2013
Plan nabave Financijski plan 2014 izmjena II od 25 03 2014
Plan nabave Financijski plan 2014 rebalans II od 31 03 2014
Plan nabave Financijski plan 2014 rebalans III od 30 06 2014
Plan nabave Financijski plan rebalans IV od 30 09 2014
Plan nabave Financijski plan rebalans V od 31 12 2014

3.2015.

Plan nabave 2015.
Financijski plan 2015.
Plan nabave Financijski plan 2015 od 20 01 2015
Plan nabave Financijski plan 2015 rebalans I od 20 02 2015 prijedlog raspodjele rezultata 2014
Plan nabave Financijski plan 2015 izmjena I od 23 02 2015
Plan nabave Financijski plan izmjena II od 09 03 2015
Plan nabave financijski plan 2015 rebalans II od 31 03 2015Plan nabave financijski plan 2015 izmjena III od 14 05 2015
Plan nabave financijski plan 2015 rebalans III od 30 06 2015Plan nabave financijski plan 2015 rebalans IV od 30 09 2015Plan nabave financijski plan 2015 rebalans V od 31 12 2015

4.2016.

Plan nabave 2016
Financijski plan 2016
Plan nabave financijski plan 2016 izmjena I od 29 02 2016
Financijski plan 2016 izmjena I od 29 02 2016
Financijski plan 2016 izmjena I od 29 02 2016 i rebalans I od 01 03 2016
Financijski plan 2016 Izmjena I od 29 02 2016 i Rebalans II od 31 03 2016
Financijski plan 2016 Izmjena II od 03 05 2016 i Rebalans II od 31 03 2016
Financijski plan 2016 izmjena II od 03 05 2016 i rebalans III od 30 06 2016
Financijski plan 2016 izmjena II od 03 05 2016 i rebalans IV od 30 09 2016
Financijski plan za 2016 Izmjena II od 03 05 2016 i Rebalans V od 31 12 2016

5.2017.

Plan nabave 2017
Financijski plan 2017
Financijski plan 2017 izmjena I od 09 01 2017
Financijski plan za 2017 Izmjena I od 09 01 2017 i Rebalans I od 13 02 2017
Financijski plan za 2017 Izmjena II od 15 05 2017 i Rebalans I od 13 02 2017
Financijski plan 2017 Izmjena II od 15 05 2017 i Rebalans III od 30 09 2017
Financijski plan 2017 izmjena II od 15 05 2017 i rebalans IV od 31 12 2017
Financijska izvjesca za 2017
Bilješke uz financijska izvjesca za 2017
Skraćeno financisko izvjesce 2017

6. 2018.

Plan nabave za 2018.
Financijski plan 2018.
Financijski plan 2018 Izmjena I i Rebalans I od 08 02 2018.
Financijski plan za 2018 Izmjena II od 16 04 2018 i Rebalans III od 31 03 2018 EOJN

II. IZVJEŠĆA

 1. Izvješće o radu Centra od 2005. do 2009. 
 2. Izvješće o radu Centra za 2010. 
 3. Izvješće o radu Centra za 2011. 
 4. Izvješće o radu Centra za 2012.
 5. Izvjesce o radu Centra za 2013.
 6. Izvjesce o radu Centra za 2014.
 7. Izvjesce o radu centra za 2015.
 8. Izvješće o radu Centra za 2016.
 9. Izvjesce o radu Centra za 2016 prošireno
 10. Skraćeno financijsko izvješće za 2010. 
 11. Skraćeno financijsko izvješće za 2011. 
 12. Prošireno Financijsko izvješće za 2011.
 13. Prošireno Financijsko izvješće za 2012.
 14. Skraćeno Financijsko izvješće za 2012.
 15. Prosireno Financijsko izvjesce za 2013.
 16. Skraceno Financijsko izvjesce za 2013.
 17. Prošireno Financijsko izvjesce 2014.
 18. Skraceno Financijsko izvjesce 2014.
 19. Prošireno Financijsko izvješće 2015.
 20. Skraćeno Financijsko izvješće 2015.
 21. Prošireno Financijsko Izvješće  2016
 22. Skraćeno Financijsko Izvješće 2016
 23. Prošireno Financijsko Izvješće 2017
 24. Skraćeno Financijsko Izvješće 2017

III. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

1. Pravo na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija
1.1 Zakon o pravu na pristup informacijama
1.2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
1.3 Kriteriji za odredivanje visine naknade troskova dostave informacije

2. Zahtjev za pristup informacijama
2.1 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
2.2 Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija

3. Izvjesce o provedbi ZPPI 2016.

4. Izvjesce o provedbi ZPPI 2017.
4.1 Izvjesce o provedbi ZPPI 2017. csv

 

IV. AKTI

1. Zakon o Hrvatskom memorijalno dokumentacijskom centru Domovinskog rata NN 178/04 
2. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 109/97, 64/00, 65/09
2a. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 46/17
2b. Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva NN 67/99
2c. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09, NN 125/11-Kazneni zakon, NN 46/17) – pročišćeni tekst
2d. Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)
2f. Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02)
2g. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima (NN 106/07)
2h. Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/02)
2i. Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
2j. Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04)
2k. Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07)
2l. Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)
2m. Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)
2n. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)

3.  Zakon o ustanovama NN 76/93, 35/08, 29/97, 47/99
4. Statut
5. Poslovnik o radu Upravnog vijeća
6. Etički kodeks zaposlenika
7. Etičko povjerenstvo
8. Pravilnik o radu 2015
9. Pravilnik o raspodjeli vlastitih prihoda
10. Pravilnik o prikupljanju arhivskog gradiva
11. Pravilnik o unutarnjem redu 2015
11.1. Dodatak 1 Pravilniku o unutarnjem redu 2015

V. STRATEGIJA I PLAN RADA

VI. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

1. Zapisnici Upravnog vijeća
1.1. Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeca
1.2. Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeca
1.3. Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeca
1.4. Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeca
1.5. Zapisnik 5 sjednice Upravnog vijeca
1.6. Zapisnik 6 sjednice Upravnog vijeca
1.7. Zapisnik 7 sjednice Upravnog vijeca
1.8. Zapisnik 8 sjednice Upravnog vijeca
1.9. Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeca
1.10. Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeca
1.11. Zapisnik 11 sjednice Upravnog vijeca

2. Odluke Upravnog vijeća
2.1. Odluka o prihvacanju Financijskog plana 2014
2.2. Odluka o prihvacanju Plana rada 2014
2.3. Odluka o prihvacanju Financijskog plana 2015 s projekcijom 2016.-2017.
2.4. Odluka o prihvacanju Plana rada 2015.
2.5. Odluka o donosenju Pravilnika o raspodjeli vlastitih i namjenskih prihoda
2.6. Odluka o donosenju Pravilnika o unutarnjem redu radnim mjestima i nacinu rada
2.7. Odluka o prihvacanju financijskog izvjesca 2014
2.8. Odluka o prihvacanju rebalansa i izmjena Plana nabave Financijskog plana 2015
2.9. Odluka o donosenju Pravilnika o radu
2.10. Odluka o prihvacanju Financijskog plana 2016
2.11. Odluka o prihvacanju Plana nabave 2016
2.12. Odluka o prihvacanju Strategije 2016 2018
2.13. Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za ravnatelja
2.14. Odluka o prihvacanju Plana rada 2016
2.15. Odluka o prihvacanju izmjena i rebalansa Financijskog plana 2015
2.16. Odluka o prijedlogu za imenovanje ravnatelja
2.17. Odluka o prihvacanju Financijskog izvjesca prosirenog i skracenog 2015
2.18. Odluka o prihvacanju izmjena Financijskog plana 2016
2.19. Odluka o prihvacanju izmjena i rebalansa Financijskog plana 2015 2016
2.20. Odluka o prihvacanju Izvjesca o radu 2015
2.21. Odluka o prihvacanju raspodjele rezultata poslovanja 2015 u 2016
2.22. Odluka o prihvacanju Izvjesca o radu 2016 Financijskog plana 2016 Plana rada 2017 Strategije 2017 2019
2.23. Odluka 12 sjednica UV o imenovanju pom rav i prihvacanju predlozenih dokumenata

3. Dnevni red sjednica Upravnog vijeća
3.1. Poziv na 1 sjednicu Upravnog vijeca
3.2. Poziv na 2 sjednicu Upravnog vijeca
3.3. Poziv na 3 sjednicu Upravnog vijeca
3.4. Poziv na 4 sjednicu Upravnog vijeca
3.5. Poziv na 5 sjednicu Upravnog vijeca
3.6. Poziv na 6 sjednicu Upravnog vijeca
3.7. Poziv na 7 sjednicu Upravnog vijeca
3.8. Poziv na 8 sjednicu Upravnog vijeca
3.9. Poziv na 9 sjednicu Upravnog vijeca
3.10. Poziv na 10 sjednicu Upravnog vijeca
3.11. Poziv za 11 sjednicu Upravnog_vijeca
3.12. Poziv na 12 sjednicu Upravnog vijeca

4. Javnost rada Centra i neposredan uvid u rad

VII. IZVORI FINANCIRANJA, DONACIJE, JAVNE USLUGE CENTRA

1. Izvor financiranja

2. Primljene donacije
Donacije 2015.
Donacije 2016.
Donacije 2017.

3. Javne usluge

4. Javne usluge elektronickim putem

VIII. NATJEČAJI

Trenutno nema javnih natječaja

Arhiva