HMDCDR

RAZGOVOR – dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

Na tragu istine o Domovinskom ratu

“S obzirom na obrambeni i oslobodilački karakter Domovinskoga rata smatram da Hrvatska ima najviše razloga da se razdoblje između 1989. i 1995. prikaže što objektivnije”, istaknuo je doc.dr.sc. Ante Nazor, poručivši: “Zato je vrlo važno da se gradivo iz tog razdoblja preda Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskoga rata, te da se na taj način istina o njegovim herojima i žrtvama sačuva za budućnost”

opširnije…

Centar se osniva kao javna znanstvena ustanova – specijalizirani arhiv i od interesa je za Republiku Hrvatsku.
Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.
Naziv ustanove glasi: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. Sjedište Centra je u Zagrebu.
Za svoje obveze Centar odgovara cjelokupnom imovinom. Osnivač centra solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Djelatnost Centra

U obavljanju svoje djelatnosti Centar osobito:
– prikuplja, objedinjuje, sređuje i zaštićuje svu dokumentaciju i sve podatke nastale u Domovinskom ratu i vezane uz rat,
– prikuplja, sređuje, klasificira i obrađuje registraturno i arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu i vezano uz rat, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima,
– stručno i znanstveno obrađuje, analizira i vrednuje podatke, dokumentaciju i gradivo vezano uz Domovinski rat,
– objavljuje publikacije i druga djela nastala na temelju svoje djelatnosti,
– objavljuje registraturno i arhivsko gradivo nastalo u Domovinskom ratu,
– daje podatke, izvatke iz dokumenata i ovjerovljene prijepise na zahtjev korisnika, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima,
– organizira stručna i znanstvena predavanja i izložbe te znanstvene skupove i druge oblike
istraživanja istine o Domovinskom ratu i upoznavanja javnosti u zemlji i svijetu s utvrđenim
činjenicama vezanim uz Domovinski rat,
– surađuje s arhivima, muzejima i drugim pravnim osobama radi unaprjeđenja svoje djelatnosti.

Centar se u svom radu koristi suvremenim metodama zaštite i sigurnosnih mjera trajnog čuvanja
prikupljenog gradiva, razvija i održava informacijski sustav te objavljuje dokumente vezane uz Domovinski rat.

Djelatnost Centra pobliže se uređuje njegovim statutom, u skladu s odredbama ovoga Zakona, Zakona o ustanovama, te posebnim propisima kojima se uređuje arhivska, muzejska i znanstvena djelatnost.

About Center:

The Croatian Memorial-Documentation Center has been founded by the Government of the Republic of Croatia. The Center is a public scientific institution and a specialized archive and it is of great interest to the Republic of Croatia.

Activities:

The Center collects, arranges and protects all documentation and all data from and related to the Homeland War.
The Center collects and arranges records and archives originated from and related to the Homeland War.
The Center analyses and appraises, professionally and scientifically, data, documentation and archives related to the Homeland War.
The Center publishes books and other works based on its activities.

I. JAVNA NABAVA:

Sprječavanje sukoba interesa:
Objava sukladno članku 13. st.9. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/2011, 83/2013):
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata iz Zagreba, Marulićev trg 21,
OIB 57527861125 kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:
  1.  Srednja Europa d.o.o., Zagreb, Vankina 13
  2.  Cista Provo d.o.o., Split, Makarska ulica 3
.

II. IZVJEŠĆA:

III. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

2.1 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
2.2 Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija

3. Izvjesce o provedbi ZPPI 2016.

 

IV. AKTI:

V. PLANOVI:

VI. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA:

1. Zapisnici Upravnog vijeća
1.1. Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeca
1.2. Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeca
1.3. Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeca
1.4. Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeca
1.5. Zapisnik 5 sjednice Upravnog vijeca
1.6. Zapisnik 6 sjednice Upravnog vijeca
1.7. Zapisnik 7 sjednice Upravnog vijeca
1.8. Zapisnik 8 sjednice Upravnog vijeca

2. Odluke Upravnog vijeća
2.1. Odluka o prihvacanju Financijskog plana 2014
2.2. Odluka o prihvacanju Plana rada 2014
2.3. Odluka o prihvacanju Financijskog plana 2015 s projekcijom 2016.-2017.
2.4. Odluka o prihvacanju Plana rada 2015.
2.5. Odluka o donosenju Pravilnika o raspodjeli vlastitih i namjenskih prihoda
2.6. Odluka o donosenju Pravilnika o unutarnjem redu radnim mjestima i nacinu rada
2.7. Odluka o prihvacanju financijskog izvjesca 2014
2.8. Odluka o prihvacanju rebalansa i izmjena Plana nabave Financijskog plana 2015
2.9. Odluka o donosenju Pravilnika o radu
2.10. Odluka o prihvacanju Financijskog plana 2016
2.11. Odluka o prihvacanju Plana nabave 2016
2.12. Odluka o prihvacanju Strategije 2016 2018
2.13. Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za ravnatelja
2.14. Odluka o prihvacanju Plana rada 2016
2.15. Odluka o prihvacanju izmjena i rebalansa Financijskog plana 2015
2.16. Odluka o prijedlogu za imenovanje ravnatelja
2.17. Odluka o prihvacanju Financijskog izvjesca prosirenog i skracenog 2015
2.18. Odluka o prihvacanju izmjena Financijskog plana 2016
2.19. Odluka o prihvacanju izmjena i rebalansa Financijskog plana 2015 2016
2.20. Odluka o prihvacanju Izvjesca o radu 2015
2.21. Odluka o prihvacanju raspodjele rezultata poslovanja 2015 u 2016

3. Dnevni red sjednica Upravnog vijeća
3.1. Poziv na 1 sjednicu Upravnog vijeca
3.2. Poziv na 2 sjednicu Upravnog vijeca
3.3. Poziv na 3 sjednicu Upravnog vijeca
3.4. Poziv na 4 sjednicu Upravnog vijeca
3.5. Poziv na 5 sjednicu Upravnog vijeca
3.6. Poziv na 6 sjednicu Upravnog vijeca
3.7. Poziv na 7 sjednicu Upravnog vijeca
3.8. Poziv na 8 sjednicu Upravnog vijeca
3.9. Poziv na 9 sjednicu Upravnog vijeca

4. Javnost rada Centra i neposredan uvid u rad

VII. IZVORI FINANCIRANJA, DONACIJE, JAVNE USLUGE CENTRA:

1. Izvor financiranja

2. Donacije
2.1. Donacije 2015.
2.2. Donacije 2016.
3. Javne usluge
4. Javne usluge elektronickim putem

VIII. NATJEČAJI:

Javni natjecaj za ravnatelja
Rezultat javnog natjecaja za ravnatelja